ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Львівська фабрика паперово - білових виробів “БІБЛЬОС”»

м. Львів, вул. Японська, 7

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 28 квітня 2017 року о 10 годині за адресою:

м. Львів, вул. Японська,7, в приміщенні товариства на 2-му поверсі.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28.04.2017р. з 9.00 до 9.45 год. при наявності:

–          для фізичних осіб – документа, що посвідчує особу;

–          для уповноважених фізичних осіб або юридичних осіб – документа, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 квітня 2017 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних  зборів. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання  членів лічильної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік. Затвердження напрямків розподілу  прибутку  і  збитків  товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Прийняття рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ та внесення відповідних змін до Статуту та положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства.

7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої  річної  фінансової  звітності товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. (тис.грн.)

Найменування

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

20 854

19 262

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8 579

8 922

Довгострокові фінансові інвестиції

12

12

Запаси

5254

6243

Сумарна дебіторська заборгованість

2016

1138

Грошові кошти та їх еквіваленти

992

205

Власний капітал

12104

10442

Статутний капітал

180

180

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10288

8626

Довгострокові зобов’язання

3902

4759

Поточні зобов’язання

4848

4061

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

4,61001

3,18152

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну  просту акцію (грн.)

4,61001

3,18152

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

360520

360520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Вартість чистих активів

12104

10442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акціонери можуть ознайомитись  з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, на офіційному сайті Товариства www.biblios.com.ua, в бюлетені «Відомості НКЦПФР» та за місцезнаходженням Товариства:

м.Львів, вул.Японська,7 у відділі кадрів в робочі дні з 10.00 до 17.00. Телефон для довідок: (032) 235-07-08.

Генеральний директор Ярослав Романович Свистун.