Протокол №2021-1

 

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівська
фабрика паперово - білових виробів «Бібльос»

 

м. Львів

вул. Японська, 7

Час проведення зборів

 

21 липня 2021 року 10-11 год.
Початок зборів - 10 год.
Закінчення зборів - 11 год.

 

Перелік акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах ПрАТ «Бібльос» складено станом на: 16 липня 2021 р. (ст.. 34 абзац 2 Закону України «Про акціонерні товариства»)

До переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах включено – 3372 особи з загальною кількістю голосуючих акцій 360520шт.

Для участі в загальних зборах ПрАТ «Бібльос» зареєструвались акціонери та їхні представники, які володіють голосуючими акціями в кількості 234672 акцій.

Кворум загальних зборів становить 65,093 %.

Головуючий зборів акціонерів — Курман Михайло Дмитрович

Секретар зборів акціонерів — Лисейко Євгенія Константинівна

Лічильна комісія в складі:

Хрущ Ольга Іванівна - голова комісії

Лисейко Євгенія Константинівна - член комісії

Білець Галина Василівна - член комісії

Порядок голосування - бюлетенями по кожному питанню.

Порядок денний:

Загальних зборів ПрАТ «Бібльос»

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів)

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню, для голосування на загальних зборах Товариства.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2020 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.


5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2020 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річних звітів (звітів про фінансові результати та балансів) Товариства за 2018-2020 роки.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітні роки.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

1. З першого питання порядку денного інформацію подано Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради -№ 2/2021 р.)

Вирішили: обрати лічильну комісію в складі:

Хрущ Ольга Іванівна - голова комісії.

Лисейко Євгенія Костянтинівна - член комісії.

Білець Галина Василівна - член комісії.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0

2. По другому питанню порядку денного інформацію подано Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради - № 2/2021 р.)


Вирішили: обрати головуючим зборів Курмана Михайла Дмигровича, секретарем зборів - Лисейко Євгенію Костянтинівну.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0

По третьому питанню порядку денного інформацію подано Наглядовою радою товариства.

Вирішили: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0


інформацію надав Генеральний директор Товариства.


П. 5 Вирішили: Звіт Наглядової ради за 2018-2020 роки взяти до відома. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0

П. 4 Вирішили: Звіт генерального директора «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2020 роках» взяти до відома. Роботу генерального директора за підсумками звітних років визнати задовільною.

Результат голосування: за| 234672 | проти | 0 | утримався   0 |


П. 6 Вирішили: Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2019 рік. Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2020 рік.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0

П. 7 Вирішили: Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у. 2018, 2019 та 2020 роках залишити у розпорядженні товариства.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0

П. 8 Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності (одержання кредитів та/або позик, надання в заставу та/або іпотеку основних засобів для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, надання послуг, виконання робіт, найму, підряду, реалізації готової продукції, оренди основних засобів, надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, закупки сировини та матеріалів.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0

З дев’ятого питання порядку денного інформацію надав Генеральний директор.


Вирішили: Припинити повноваження діючої Наглядової ради.


Результат голосування:


за 234672

проти

0

утримався

0


По десятому питанню порядку денного Генеральний директор товариства

Вирішили: Обрати персональний склад Наглядової ради.


Результат комулятивного голосування:


за

проти

утримався

Голова Наглядової ради

Коганюк О.Я.

234672

-

-

Члени Наглядової ради

Свистун Р.Я.

234672

-

-

Курман М.Д.

234672

-

-

Пай так М.М.

234672

-

-

Білень Г.В.

234672

-

-


Примітка:

Протягом роботи зборів зауважень щодо процедури скликання зборів та Порядку ведення (організація) зборів від акціонерів не поступало.


Голова зборів М.Д. Курман

Секретар зборів Є.К. Лисейко