Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово – білових виробів «Бібльос»

2. Код за ЄДРПОУ: 02470371

3. Місцезнаходження: 079013, м. Львів, вул. Японська, 7

4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2350710; 2385784.

5. Електронна поштова адреса: admin@biblios.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://biblios.com.ua/index.php/uk/golovna

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 28.04.2017 р. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 18.09.2017 р. Повне найменування Товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово – білових виробів «Бібльос». Повне найменування Товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово – білових виробів «Бібльос».

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Свистун Я. Р. 18.09.2017р