ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Львівська фабрика паперово - білових виробів «БІБЛЬОС»

м. Львів, вул. Японська, 7

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10 годині за адресою: м. Львів, вул. Японська,7, в приміщенні товариства на 2-му поверсі.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27.04.2018р. з 9.00 до 9.45 год. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2018 року.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік. Затвердження напрямків розподілу прибутку і збитків товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Ознайомитися з з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна на офіційному сайті Товариства www.biblios.com.ua та за місцезнаходженням Товариства: м.Львів, вул.Японська,7 у відділі кадрів в робочі дні з 10.00 до 17.00. Телефон для довідок: (032) 235-07-12. Просимо акціонерів надати електронні адреси для зручності комунікації.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 від 27.03.2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2017р. (тис.грн.)

Найменування

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

25017

20 854

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9198

8 579

Довгострокові фінансові інвестиції

12

12

Запаси

7822

5254

Сумарна дебіторська заборгованість

1176

2016

Грошові кошти та їх еквіваленти

93

992

Власний капітал

13938

12104

Статутний капітал

180

180

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

12122

10288

Довгострокові зобов’язання

4621

3902

Поточні зобов’язання

4848

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

5,08710

4,61001

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

5,08710

4,61001

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

360520

360520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Вартість чистих активів

13938

12104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

1. Обрати робочу президію для ведення зборів у складі трьох осіб:

Курмана Михайла Дмитровича – голова зборів

Свистуна Ярослава Романовича – член президії

Лисейко Євгенію Констянтинівну – секретар зборів

2. Обрати членів Лічильної комісії у складі трьох осіб: Хрущ Ольга Іванівна, Бублик Ольга Іванівна, Лиса Оксана Ігорівна.

3. Річний звіт товариства за 2017 рік затвердити. Напрямки діяльності товариства на 2018 рік - схвалити

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік. Прибуток Товариства за 2017 рік направити на поповнення обігового капіталу підприємства.

5. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства та звіт Ревізійної комісії за 2017 рік за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Схвалити попереднє вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством до 28 квітня 2019 року.

7. Припинити повноваження:

Голови Наглядової ради Товариства –Коганюк О. Я.;

Членів Наглядової ради Товариства – Пайтак М.М., Курман М.Д., Стисло М.П., Свистун Р.Я.

Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування

8. Обрати за результатами кумулятивного голосування членів Наглядової ради Товариства відповідно до списку запропонованих кандидатів.

 

 

Голова Наглядової Ради О. Я. Коганюк