Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство

«Львівська фабрика паперово – білових виробів «Бібльос»

2. Код за ЄДРПОУ: 02470371

3. Місцезнаходження: 079013, м. Львів, вул. Японська, 7

4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2350710; 2385784.

5. Електронна поштова адреса: admin@biblios.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://biblios.com.ua/index.php/uk/golovna

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Бібльос» від 28.04.2017 р. (протокол № 21) прийнято рішення: Схвалити попереднє вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством до 28 квітня 2018 року. Гранична сукупність вартості правочинів - 20854 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 20854 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна кількість голосуючих акцій -360 520. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 242 765. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 242 765; «проти» -0.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Свистун Я. Р. 28.04.2017р.