Повідомлення про проведення річних загальних зборів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА ПАПЕРОВО-БІЛОВИХ ВИРОБІВ «БІБЛЬОС» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА ПАПЕРОВО-БІЛОВИХ ВИРОБІВ «БІБЛЬОС»), місцезнаходження – 79013, м. Львів, вул. Японська, 7, ідентифікаційний код – 02470371.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «21» липня 2021 року, початок в 10.00 годині за адресою: м. Львів, вул. Японська,7, в приміщенні товариства на 2-му поверсі, зал засідань.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «21» липня 2021 року з 8.30 год. до 10 год. за місцем проведення загальних зборів.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах«16» червня 2021 року.

5) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії — Хрущ О.І. члени лічильної комісії — Лисейко Є.К. , Білець Г.В.

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: « Обрати Головою зборів Курман М.Д., Секретарем зборів Лисейко Є.К.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): основа доповідь — до 10 хвилин; Відповіді на запитання — до 3 хвилин. 2. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використання бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування»

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: « Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства»

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2020 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Звіт генерального директора про результати фінансового-господарської діяльності Товариства у 2018-2020 роках взяти до відома. Роботу генерального директора за підсумками звітних років визнати задовільною»

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2020 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Звіт Наглядової ради за 2018-2020 роки взяти до відома. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною»

6. Затвердження річних звітів (звітів про фінансові результати та балансів) Товариства за 2018-2020 роки.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2019 рік. Затвердити річний звіт ( звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2020 рік»

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітні роки.

Проект рішення: «1 Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2018 році в розмірі 721 000, 00 грн.( сімсот двадцять одна тисяча гривень ) залишити у розпорядженні Товариства.

2. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2019 році в розмірі 1387000,00грн. ( один мільйон триста вісімдесят сім тисяч гривень ) залишити у розпорядженні Товариства.

3. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2020 році в розмірі 2436000,00 грн. (два мільйони чотириста тридцять шість тисяч гривень ) залишити у розпорядженні Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «1 Попередьно надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності (одержання кредитів та/або позик, надання в заставу та/або іпотеку основних засобів для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, закупки сировини та матеріалів ( в тому числі природнього газу та електроенергії)

2. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства таких правочинів»

9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «1 Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 27.04.2018р.), а саме повноваження:

Голови Наглядової ради — Коганюк Ольга Ярославівна;

члена Наглядової ради — Стисло Марія Павлівна

члена Наглядової ради — Пайтак Марія Михайлівна

члена Наглядової ради — Курман Михайло Дмитрович

члена Наглядової ради — Свистун Роман Ярославович.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства в межах питання порядку денного загальних зборів «Про обрання Наглядової ради Товариства »

10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки:

Голови Наглядової ради — Коганюк Ольга Ярославівна;

члена Наглядової ради — Білець Галина Василівна

члена Наглядової ради — Пайтак Марія Михайлівна

члена Наглядової ради — Курман Михайло Дмитрович

члена Наглядової ради — Свистун Роман Ярославович»

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до «20» липня 2021 року (включно) у робочі дні тижня, з 11.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Японська,7, в приміщенні товариства на 3-му поверсі, кабінет відділ кадрівґ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – генеральний директор Свистун Ярослав Романович. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

7) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

2020р.

попередній

2019р.

попередній

2018р.

Усього активів

25816

27430

27532

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

8606

9165

9529

Запаси

5485

9014

8715

Сумарна дебіторська заборгованість

3160

3311

4028

Гроші та їх еквіваленти

1593

737

408

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15166

12730

12843

Власний капітал

16982

14546

14659

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

180

180

180

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

2918

4775

4915

Поточні зобов’язання і забезпечення

5916

8109

7958

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2436

1387

721

Середньорічна кількість акцій (шт.)

360520

360520

360520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

6,75691

3,84722

1,99989

8) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://biblios.com.ua/

9) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на «16» червня 2021 року - загальна кількість простих іменних акції становить 360520 штук, і є голосуючими акціями.

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

11) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

12) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.